O Banku

Historia Banku Spółdzielczego w Olecku

  • 10 lutego 1951r. powstała Gminna Kasa Spółdzielcza w Olecku, która podlegała oddziałowi Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Białymstoku z siedzibą w Warszawie. Celem jej działalności była pomoc w podnoszeniu dobrobytu i kultury bezrolnych, małorolnych i średniorolnych chłopów zgodnie z planem rozwoju gospodarczego wsi oraz ochrona ich przed lichwą i wyzyskiem kapitalistycznym. W latach 1951- 1958 GKS w Olecku posiadała cztery punkty kasowe: w Świętajnie, Wieliczkach, Szczecinkach i Zalesiu. Zajmowały się one obsługą ludności wiejskiej, w szczególności wypłatami za płody rolne skupione przez G.S. Samopomoc Chłopska oraz przyjmowały spłaty kredytów i pożyczek.
  • 1 czerwca1958r. Uchwałą Walnego Zgromadzenia zmieniono nazwę z GKS w Olecku na Bank Spółdzielczy w Olecku.
  • 1962 r. punkt kasowy w Wieliczkach przekształcił się w samodzielny Bank Spółdzielczy.
  • 1973r. Punkt Kasowy w Świętajnie został Oddziałem Banku Spółdzielczego w Olecku.
  • 1975r. Bank Spółdzielczy w Olecku został włączony do struktury państwowo-spółdzielczej tj. Banku Gospodarki Żywnościowej, który stał się centralą finansową i organizacyjną. Bank Spółdzielczy w Olecku przejął również nowe zadania z Banku Rolnego. Było to kredytowanie zakupu nieruchomości rolnych na warunkach określonych przez Ministerstwo Rolnictwa oraz prowadzenie ewidencji produkcji rolnej do celów emerytalnych dla obsługiwanych indywidualnych gospodarstw rolnych. Wszelkie decyzje podejmowane były w BGŻ, więc szereg odgórnie wprowadzanych przepisów ograniczało możliwości rozwojowe banku.
  • 20 stycznia1990r. Przepisy ustawy „Prawo Bankowe” pozbawiły BGŻ centralnego związku wobec banków spółdzielczych. Bank Spółdzielczy w Olecku nadal pozostawał w strukturach BGŻ, ale na innych zasadach. Mógł już samodzielnie ustalać oprocentowanie kredytów, lokat oraz wysokość opłat za usługi bankowe. W wyniku bieżącej analizy finansowej punktów kasowych zlikwidowano punkt kasowy w Szczecinkach (1990r.) oraz w Zalesiu (1991r.).
  • 1995r. Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny S.A. w Olsztynie (WMBR) stał się jednostką nadrzędną Banku Spółdzielczego w Olecku.
  • 1998r. Bank Spółdzielczy w Wieliczkach przyłączył się do Banku Spółdzielczego w Olecku stając się jego oddziałem. W kolejnych latach oddziałami stały się także Bank Spółdzielczy w Kowalach Oleckich oraz Bank Spółdzielczy w Gołdapi. Zmiany te dyktowane były w myśl zapisów „Prawa bankowego” o osiągnięciu odpowiednich funduszy.
  • 2002r. W wyniku połączenia 6 banków, w tym Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego S.A., powstał Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Od 20 marca 2002r. Bank Spółdzielczy w Olecku należy do Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.