Ład Korporacyjny

Informacje w zakresie stosowania
Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
w Banku Spółdzielczym w Olecku

Bank Spółdzielczy w Olecku wdrożył i stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz.Urz. KNF poz. 17) w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także możliwości technicznych i organizacyjnych.