KODEKS ETYKI BANKOWEJ

W Banku Spółdzielczym w Olecku przestrzegamy Zasad Dobrej Praktyki Bankowej wprowadzonych przez Związek Banków Polskich, jako kodeks etyczny bankowego środowiska zawodowego.

Kodeks Etyki Bankowej stanowi zbiór zasad postępowania związanych z działalnością banków, które odnoszą się odpowiednio do banków, osób w nich zatrudnionych oraz osób, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe.

Bank Spółdzielczy w Olecku jako instytucja zaufania publicznego, w swojej działalności kieruje się przepisami prawa, rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego, uchwałami samorządu bankowego, normami przewidzianymi w Kodeksie oraz dobrymi zwyczajami kupieckimi. Nasz bank i  nasi pracownicy w swojej działalności kierują się zasadami: profesjonalizmu, rzetelności, rzeczowości, staranności i najlepszej wiedzy.

Treść KODEKSU ETYKI BANKOWEJ