INFORMACJA O AGENCIE UBEZPIECZENIOWYM

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Bank Spółdzielczy w Olecku informuje, że:

  1. jest agentem ubezpieczeniowym, działającym pod firmą: Bank Spółdzielczy w Olecku, ul. Cicha 2, 19-400 Olecko, wykonującym działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:
    • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
    • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  2. jako agent  ubezpieczeniowy, jest wpisany do Rejestru Agentów pod numerem 11226920/A. Wpis do Rejestru można sprawdzić na stronie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/, przy czym sposób wyszukania agenta podany jest pod wyżej wymienionym adresem.
  3. jako agent ubezpieczeniowy działający na podstawie umów agencyjnych zawartych z powyższymi zakładami ubezpieczeń, otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji uwzględnionej w składce ubezpieczeniowej.
  4. nie posiada akcji ani udziałów wymienionych powyżej zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu, jak również zakłady ubezpieczeń, z którymi Bank Spółdzielczy w Olecku zawarł umowy agencyjne nie posiadają akcji i udziałów Banku Spółdzielczego w Olecku, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.
  5. klienci mają możliwość: złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe zasady dotyczące składania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Olecku dostępne są na stronie www. Banku w zakładce BANK/REKLAMACJE oraz zostały uregulowane w Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.