POL-KONTO START

Rachunek Oszczędnościowo- Rozliczeniowy POL-KONTO START

 • to darmowy rachunek dla klientów indywidualnych,których wiek nie przekracza 26 lat.
 • opłata za prowadzenie wynosi 0 zł miesięcznie.  POL KONTO START daje Ci wiele możliwości.

 • Przede wszystkim bezpiecznie przechowasz swoje pieniądze.
 • Do  rachunku możesz otrzymać kartę debetową, która umożliwi ci bezpieczne płatności (również zbliżeniowe i internetowe) gotówkowe w wielu placówkach handlowych  oraz korzystanie z sieci bankomatów w Polsce i zagranicą.
 • Możesz już nie przejmować się staniem w kolejkach i zlecić Bankowi regulowanie Twoich płatności za telefon, czynsz, itp. poprzez zlecenie stałe lub polecenie zapłaty.
 • W ramach opłaty miesięcznej masz również możliwość zarządzać swoim rachunkiem za pośrednictwem internetowego serwisu eBankNet.
 • W każdej chwili możesz skorzystać z kredytu odnawialnego w POL-KONCIE (dotyczy osób powyżej 18 r.ż.
 • Posiadaczom POL-KONTA START proponujemy preferencyjne warunki przy korzystaniu z pozostałych produktów Banku.  Informacja dodatkowa o zapisach na wypadek śmierci

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) informujemy o możliwości wydania przez posiadacza rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści Art. 56 w/w Ustawy.
„Art. 56. 1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku  wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.”