Strona główna
Klienci indywidualni
Przedsiębiorstwa
Rolnicy
Wspólnoty Mieszkaniowe
Programy 300+ 500+
Kontakt
Dzisiaj jest wtorek, 19 lutego 2019 roku.
 lista

BANK


 BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU

CENTRALA

ul. Cicha 2
19-400 Olecko
tel/fax. 87 520 25 10
e-mail:
centrala@bsolecko.pl
ODDZIAŁ W OLECKU


ODDZIAŁ W GOŁDAPI


ODDZIAŁ W KOWALACH OLECKICH


ODDZIAŁ W DUBENINKACH


ODDZIAŁ W ŚWIĘTAJNIE


ODDZIAŁ W WIELICZKACH


ODDZIAŁ W EŁKU


ODDZIAŁ W SUWAŁKACH


Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

Nasi Klienci mogą składać reklamację w jednej z poniższych form:
1) pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Banku: 19-400 Olecko. ul. Cicha 2;
2) telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną;
3) w placówce Banku w formie ustnej lub pisemnej.
(dane kontaktowe znajdują się wyżej)


Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.

W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym na piśmie, wskazując przyczynę opóźnienia i okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia złożenia reklamacji.

W związku z rozpatrywaną reklamacją, Bank może zwrócić się do osoby składającej reklamację o dostarczenie dodatkowych informacji oraz posiadanej dokumentacji składanej reklamacji.

Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej w Banku masz prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 630)


Dodatkowo przysługuje Ci prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku Spółdzielczego w Olecku do:

Arbitra Bankowego - w przedmiocie roszczeń nie przekraczających 8000 złotych

Sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego

Sądu powszechnego w drodze powództwa cywilnego

Rzecznika Finansowego


Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów
Formularz reklamacji/skargi

 prawy

 Liczba wyświetleń strony:181405 Copyright © BS Olecko
Przez korzystanie ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Polityka prywatności